Sep 21, 2006

دولت ِهلند مسئول ِ مرگ خارجیها

Dutch authorities blamed for dead immigrants in detention centre.

دراواخر اکتبر ِ سال گذشته ی میلادی، در زندان ِ فرودگاه آمستردام چندین خارجی در سلولهای خود سوختند. آنان پناهجویان و مهاجرانی بودند که بدلیل نداشتن اجازه ی اقامت در حبس بسر می بردند تا مراحل اخراج آنها اجرا شود.


قریب به یکسال پس از این حادثه ی دلخراش، کمیسیون تحقیق امروز اعلام کرد که سهل انگاری مأموران و مقامات در رعایت اصول ایمنی، تعلل و ناهماهنگی آنها و نیز نقص در سیستمهای دفع حریق منجر به گسترش دود وآتش در سلولها شده است به نحوی که حادثه ای قابل کنترل و پیشگیری تبدیل به فاجعه ای دردناک گشته است.

گزارش هیئت تحقیق سرانجام دولت هلند و بخصوص بخش تأسیسات قضایی و وزارت دادگستری را مسئول این ضایعه دانسته است. این در حالی ست که چندتن از زندانیانی که در جریان آتشسوزی جان بدر برده بودند و قرار بود بعنوان شاهد به جریان تحقیقات کمک کنند زودتر از موعد توسط دادگستری هلند از کشور اخراج می شوند.


به هر تقدیر همانطور که انتظار می رفت وزیر دادگستری و وزیر مسکن و شهرسازی هلند امروز بلافاصله پس از اعلام نتایج این تحقیق استعفا دادند. به این ترتیب تعداد وزیران مستعفی در دولت هلند در کمتر از سه ماه به چهار نفر می رسد و کابینه ی اقلیت رسوایی تازه ای را در آستانه ی انتخابات زودرس تجربه می کند. احزاب حاضر در دولتِ فعلی دموکرات مسیحی و لیبرال هستند.
0


تصاویر مرتبط در سایت تلویزیون هلند

1 comment:

Anonymous said...

من باور دارم که اگر ایجاد آتش عمدی نبوده عدم مقابله جدی با آن در لحظات اول وباز نکردن سلول ها برای نجات زندانی ها عملی هشیارانه وعمدی از طرف محافظان نژاد پرست بوده