Apr 3, 2007

میعاد در لجن - نصرت رحمانی

Nosrat Rahmani, Persian Poet (1929-2000) / © Gissoo Shakeri

شعر میعاد در لجن را با صدای نصرت رحمانی اینجا بشنوید

___________________________________________

توضیح: گویا دامنه ی داده رسانی (data transfer rate) در وبسایتِ نصرت رحمانی محدود است. از اینرو در صورت عدم دسترسی در روزهای آینده مراجعه کنید.

________________________________________________

رقصید
پر زد ، رمید
از لب انگشت او پرید

سکه


گفتم: خط

پروانه ی مسین
پرواز کرد
چرخید ، چرخید
پر پر زنان چکید؛ کف جوی پر لجن.

تابید ، سوخت فضا را نگاهها
بر هم رسید
در هم خزید
در سینه عشق های سوخنه فریاد می کشید:
ـ ای یأس ، ای امید !

آسیمه سر بسوی " سکه " تاختیم
از مرز هست و نیست
تا جوی پر لجن
با هم شتافتیم
آنگه نگاه را به تن سکه بافتیم.

پروانه ی مسین
آیینه وار ! بر پا نشسته بود در پهنه ی لجن !
وهر دو روی آن
خط بود
خطی بسوی پوچ ، خطی به مرز هیچ

اندوه لرد بست
در قلبواره اش
و خنده را شیار لبانش مکید و گفت:
ـ پس ... نقش شیر ؟
رویید اشگ
خاموش گشت، خاموش

گفتم :
ـ کنام شیر لجن زار نیست ، نیست!
خط است و خال
گذرگاه کرم ها
اینجا نه کشتگاه عشق و غرور است
میعادگاه زشتی و پستی ست.

از هم گریختیم
بر خط سرنوشت
خونابه ریختیم.


_______________________

* فایل صوتی، تصویر و متن برگرفته از سایتِ نصرت رحمانی:

کوتاه درباره نصرت / زندگینامه نصرت به قلم خودش / صداي شاعر
اشعار و دستنوشته ها / آلبوم عکس / اشعار نصرت با صداي گيسو شاکري