Apr 22, 2009

Palestinian Flag Flipped پرچم فلسطین سر و تهجای بسی شگفتی است که پرچم فلسطین را در تهران سر و ته به اهتزاز درمی آورند. در عکسهای بالا که مربوط به بازگشت احمدی نژاد از کنفرانس تبعیض نژادی در ژنو است، به وضعیت پرچمها توجه کنید. چرا کسانی که خود را پشتیبانِ سرسختِ فلسطین می دانند، هنوز نمی دانند این پرچم را از کدام سو باید برافراشت؟ شاید بگویند خیاط اشتباه دوخته، اما آیا در بین سازماندهندگانِ این خوشامدگویی و حاضران، یک نفر هم نبود که متوجه این اشتباه بشود و برای ارج نهادن به پرچم مردم ستمدیده ی فلسطین هم که شده، آن را درست آویزان کند؟


تصاویر زیر شیوه ی صحیحِ افراشتنِ پرچم فلسطین را نشان می دهند.


1 comment:

reza said...

khak too sare mellate iran ke baraye esteghbal az in raiis jomhoor,parcham keshvare digari ro mibaran.ma irani hastim na arab