May 18, 2009

Oxford Cowley Rd. جنوب آکسفورد

Cowley Road, Oxford


Jeune Street

ردیف آپارتمانهای نوساز به اجاره گذاشته شده اند

"The Ultimate Picture Palace", one of the oldest cinema's in UK

All Photos by Ramin Farahani , 2009

در جنوب آکسفورد اثری از دانشگاه های قدیمی این شهر به چشم نمی خورد. اما بدلیل پائین بودن اجاره، دانشجویان بسیاری در این منطقه ساکن اند و بیشتر شب ها سر و کله شان توی این محله پیدا می شود؛ چون در طول روز در کالج های مرکز شهر هستند. سالن ساده ای که در عکس بالا می بینید، یکی از نخستین سینماهای انگلستان است. عکس آن دو دلداده ی جوان هم روبروی همین سینما و در کنار کلیسایی که در پایین می بینید گرفته شده است.


No comments: