Mar 14, 2010

هفت سین راستین جایگزینی ندارد


نکته ا ی درخور نگرش درباره هفت سین های باستانی و کهن که از زمان باستان تا امروز، از سوی نیاکان ما بر خوان نوروزی مینهادند این است که "هفت سین" ها باید دارای این پنج ویژگی باشند:

۱- نام آنها باید پارسی باشد
۲- با بندواژه (حرف) سین آغاز شود
۳- دارای ریشه گیاهی باشد
۴- خوردنی باشد
۵- نام آنها از واژه های ترکیبی (مانند سبزی پلو، سیر ترشی، ...) ساخته نشده باشد

با نگرش به پنج بند بالا، میبینیم که سیب، سیر، سماغ، سرکه، سمنو، سبزی (یا سبزه ) و سنجد همه دارای این پنج ویژگی هستند.

بر این پایه:
- سنبل (نه خوراکی است و نه پارسی) تازی است
- سکه (نه خوراکی است و نه پارسی) تازی است
- سماور(نه خوراکی است و نه پارسی) روسی است.

با نگرش به آنچه که آمد، در بیست میلیون واژه های پارسی، نمیتوان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی پیدا کرد که دارای این پنج ویژگی باشند.

در پایان باید افزود که هر یک از سین های هفت سین، نماد یکی از سپنتاهای (هفت ابَرفرشته) کیش زرتشت است.

سیر- نماد اهور مزدا
سبزه - فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک است
سیب - فرشته سپندارمذ، فرشته زن، نماد بارداری و پرستاری
سنجد - فرشته خرداد، نماد دلبستگی
سرکه - فرشته امرداد، نماد جاودانگی
سمنو - فرشته شهریور، نماد خواربار
سماغ - فرشته بهمن، نماد باران

نکته مهم: سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه "ق" نوشته شود

به نقل از دکتر ناصر انقطاع

Mar 1, 2010

Berlinale Red Carpet: Hunter فرش قرمز برلیناله: شکارچیRafi Pitts (left), director /actor of "Hunter", Mitra Hajjar, actress,
and Hassan Ghalenoi, actor of supporting role.

میترا حجار

طراحی لباس میترا حجار را ملک جهان خزاعی انجام داده، البته به غیر از روسری

میترا حجار در «شکارچی» نقشی کمرنگ دارد اما بر فرش قرمز پررنگ ظاهر شد

رفیع پیتز که انگلیسی را بهتر از فارسی صحبت میکند مدام مشغولِ مصاحبه دادن بود

All Photos by Ramin Farahani عکس ها از رامین فراهانی

عوامل فیلم «شکارچی» ساخته ی رفیع پیتز بر فرش قرمز شصتمین جشنواره ی فیلم برلین، پیش از نخستین نمایش فیلم در بخش مسابقه ی برلیناله. رفیع پیتز، کارگردان و بازیگر نقش اصلی، میترا حجار، حسن قلعه نویی، بازیگران نقشهای فرعی. ملک جهان خزائی، تهیه کننده ی ایرانیِ فیلم (مادر رفیع) و تهیه کننده ی خارجی فیلم همراه با دیتر کاسلیک مدیر جشنواره در عکس اول حضور دارند.