Oct 15, 2010

شروع به کار دولت دست راستی در هلند

از راست به چپ: خیرت ویلدرس، مارک روته (نخست وزیر جدید هلند)، ماکسیم فرهاخه


دولت جدید هلند ائتلافی است از حزبهای لیبرال دموکرات VVD، دموکرات مسیحی CDA و حزب افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرس که به اسلام ستیزی مشهور است. البته حزب آزادی در کابینه حضور ندارد اما در تعیین سیاست های دولت نقش داشته و خواهد داشت. به این ترتیب هلند برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی نخست وزیری از حزب لیبرال دموکرات خواهد داشت: مارک روته.


در سیاستهای اعلام شده ی دولت جدید مواردی همچون محدودسازیِ درون کوچیِ غیرغربی ها بخصوص مسلمانان، گنجانده شده است. همچنین کاهش تسهیلاتی چون یارانه ی درمانی، حقوق بازنشستگی و بیکاری و برخی هزینه های فرهنگی هنری. در مقابل مالیات بر ارزش افزوده ی شرکتها و سوداگران کاهش یافته است. در نتیجه در چهار سال آینده به بهانه ی صرفه جویی مالی، اقشار آسیب پذیر و درون کوچانِ مسلمان تحت فشار بیشتری خواهند بود.


حزبِ لیبرالِ مارک روته در انتخابات گذشته با برتریِ یک کرسی نسبت به حزب سوسیال دموکراتِ کار، بعنوان پیروز نسبی، مأمور تشکیل دولت ائتلافی شد. اما پس از مذاکراتی زودگذر با رهبر حزب کار (یُب کوهن) از ائتلاف با جناح چپ پرهیز کرد و همراه با حزب میانه روی دموکرات مسیحی به سراغ حزب افراطی خیرت ویلدرس رفت (که بیشترین افزایش کرسی ها در انتخابات گذشته داشت).


ابتدا مخالفتهایی از درون حزب دموکرات مسیحی بگوش رسید که ائتلاف با ویلدرسِ اسلام ستیز را خلاف اصول حزب خود، از جمله آزادی ادیان، می دانستند. شکاف به جایی رسید که حزب دموکرات مسیحی همایشی ترتیب داد تا موافقان و مخالفان نظر خود را به رأی بگذارند: نمایشی باشکوه و پراحساس که زنده از تلویزیون پخش شد. جالب آنکه چند تن از نخست وزیرهای پیشین و وزرای این حزب نیز مخالفِ همراهی با ویلدرس بودند. اما با توجیهاتی چون عدم حضور ویلدرس در دولت آینده و توافق مشروط با او، در نهایت دو سوم از اعضای حزب دموکرات مسیحی به ائتلاف با حزب آزادی ویلدرس رأی دادند تا بعد از هشت سال رهبری دولت هلند، باز هم در کابینه باشند، هرچند این بار در سایه ی حزب لیبرال و حزب آزادی. بدین ترتیب ماکسیم فرهاخه، سردسته ی فراکسیون دموکرات مسیحی و جوشکار این ائتلاف، در دولت دست راستی جدید به مقام معاونت نخست وزیر رسید تا پاداش خود را گرفته باشد، حال آنکه در دولت خودشان وزیر خارجه بود.

بدلیل عدم حضور حزب آزادی در هیئت دولت، دیگر پست های وزارت و معاونت به تساوی بین دو حزب لیبرال و دموکرات مسیحی تقسیم شده اند. چند وزارتخانه از جمله اقتصاد و کشاورزی، و کشور و انطباق مهاجران هم ادغام شده اند تا آنطور که گفته میشود دولت کوچکتر بشود و به دوازده وزارتخانه برسد.


حال با توجه به شکننده بودنِ اکثریتِ احزاب حاکم، انتظار می رود که احزاب اپوزیسیون در مجلس دستشان برای مخالفت و بلوکه کردن برخی سیاستهای دست راستی ها باز باشد. بخصوص که شماری از نمایندگان حزب دموکرات مسیحی نیز به شرط کنترل ویلدرس ائتلاف را پذیرفته اند و ممکن است در مقابل زیاده خواهی های او ایستادگی کنند.


در هر حال روشن است که دولت جدید هلند در سیاست خارجی اش نسبت به ایران لحن تندتری در پیش خواهد گرفت، اما از طرفی حزب لیبرال همواره خواهان توسعه ی تجاری است و چه بسا اهل ساخت و پاخت باشد (اگر تحریمها مانع نشوند).


No comments: