Mar 7, 2011

Filtered in Iran این وبلاگ مسدود شد

This weblog has been recently filtered in Iran. So it makes no sense to keep it updated, since my writings are/were mainly in Persian.


دوستان عزیز و وبگردان گرامی،


این وبلاگ هم مثل وبلاگ قبلی چندی ست فیلتر شده و من دیگر انگیزه ای برای ادامه ی گاه نگاری ندارم، آن هم در شرایطی که باوجود خودسانسوری و رعایت خطوط قرمز، مسدودت میکنند.


ما که زندگی واقعی مان به کل تعطیل شده، بهتر است زندگی مجازی مان هم تخته شود.


با تشکر از سیستم خودکار فیلترینگ که ما را از این مشغله ی نیم بند و بیحاصل معاف کرد و با پوزش از خوانندگان اندکی که مدتها حرف و حدیث دندانگیری برایشان نداشتم.